آباده

مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۵ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عبدى
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خطاب،کوه تلخستان،کوه تهر

کلید واژه ها: یزد