گنبد

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان گلستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهروزی، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه هراس Kuh e Haras، کوه قلعه دخترKuh e Qaleh Dokhtar، کوه هنگام

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گلستان