گرگان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان گلستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شهرابی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه زرین کمر،دامغان رود،دریاى خزر

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گلستان