ترود

مقیاس 1:250000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی ، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه سرخ کوه،کویرچاه جم، کوه ریگ

کلید واژه ها: سمنان