جندق

مقیاس 1:250000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان باباخانی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه نمک، گسل کویر بزرگ، کوه آیرکان، کوه کلاته

کلید واژه ها: سمنان