خور

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سرخ، عرب کوه ، رشیدکوه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان