یزد

مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی ، حقی پور
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دوشاخ ، کوه زریگان، پشت کوه، ریگ یزد

کلید واژه ها: یزد