انار

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه کویر مروست، کویر صاحب آباد، رود بیدو

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد