نیریز

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۵.۵
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان واله، علوی تهرانی، سبزه ئی ، مجیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه بختگان، رشته کوه زاگرس، کوه معدن ، کوه قبله

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس