جاجرم

مقیاس 1:250000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه مراد، کویر نمک

کلید واژه ها: سمنان