شیرگشت-چاه سرب

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سعیدی، روتنر،نبوی، حاجیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل لادر، گسل گل خار، گسل کاشانه،گسل کال درونه، گسل نار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد