طبس

شماره ۱۷
مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، حقی پور
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کلمرد،ریگ شترون، گسل نائین، کویر بزرگ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد