آبدوغى

مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه نشده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: یزد