آبدوغى

مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه نشده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد