راور

شماره ۴۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مهدوی، آقانباتی، محجل و...
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کوهبنان، کوه سوره، ناودیس راور، گسل راور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان