رفسنجان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتی دانشمند، زهره بخش، ...
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کوهبنان، کوه بادامو، کوه پل دختر

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان