سیرجان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهیلی، اشراقی، روشن روان و ...
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه سوخته چال، کوه چنارکف، کوه گل کوهى و...

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان