حاجى آباد

مقیاس 1:250000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵.۵ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان هوشمندزاده، بربریان،
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل اصلى زاگرس، کوه شاهین،گسل عشین

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان