سبزوار

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهندی، حمزه پور، صدرالدینی، علوی ،وزیری تبار و...
عناصر و داده های موجود در نقشه کوههاى جغاتاى، کوه قره داش،کوه معدن

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى