کاشمر

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد، حمزه پور، آقانباتی و ...
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دورونه، کوه پروند

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى