بشرویه

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اشتوکلین، افتخارنژاد،زاهدی، نبوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه جمال، کوه شترى، کویرنمک، کویر رباط

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى