نایبندان

مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عظیمی، لطفی، سعیدی، ...
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه نایبند، کوه گرماب، کوه على قربان

کلید واژه ها: یزد