لکرکوه

مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، تیمول و...
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پشت وال ، گسل لکرکوه، کوه مرغاب

کلید واژه ها: کرمان