کرمان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهندی،رحیم زاده
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل نایبند، کویر لوت

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان