بم

مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد، آقانباتی

کلید واژه ها: کرمان