سبزواران

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان باباخانی،علوی تهرانی، سبزه ئی، اوهانیان
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پاسفید، کوه عالى چوغان، هلیل رود

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان