میناب

مقیاس 1:250000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۲۷ تا °۲۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مک کنزی، مک کال، هوبر، مورگان و ...
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پشنگ، کوه کلات

کلید واژه ها: هرمزگان