طاهرویى

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان هرمزگان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۸.۵
عرض جغرافیایى از °۲۶ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مک کال، مک کنزی، معتمدی، مورگان و...
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاى عمان، تاقدیس استک،کوه کاردار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: هرمزگان