تربت حیدریه

مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی تهرانی،واعظی پور، خلقی، بهروزی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دوچاهى، رود شصت رود، کوه تربت

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى