بیرجند

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شَاه بیگی، امامی،افتخارنژاد، وحدتی دانشمند
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه دهک، دشت لوت، گسل اسماعیل آباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى