چاه وک-ده سلم

مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شهریاری،بربریان، سهندی، محجل،حسین خان ناظر، سهیلی، بهروزی
عناصر و داده های موجود در نقشه شاه کوه، رودخانه کت خان، کوه سرخ

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى