آب سرد- نخیل آباد

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان باباخانی، خلقی، زاده کبیر
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل لوت، گسل کوه یلان، گسل مراد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان