الله آباد

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۳۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، افتخارنژاد، ارشدی،صمیمی نمین
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کهورک، کوه کهورک، گسل نصرت آباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان