جهان آباد

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، صمیمی نمین، افتخارنژاد، ارشدی
عناصر و داده های موجود در نقشه رود شور،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان