جازموریان

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۷ تا °۲۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بربریان، وحدتی دانشمند، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه هامون جازموریان، خلیج مرغى، کوههاى بزمان، رود بمپور

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان