زاهدان(3)_1_1_8148_لیتولوژی

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۱

مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

"Map Name:Zahedan(3) // Sheet No. 8148-1-NE Geology by: A.Haj Molla Ali, E.Haj Molla Ali, S.Shokri Tiz Kharab, M.Gheitani Paleontology by: M.Hemmati Petrography/Petrology by: M.Aghazadeh, S.Rezaee Supervised by: Ali Reza Shahidi Consulting Engineering by: Kan Iran Consulting Engineers GIS by: M.Esmailnia, M.Faramarzi GIS Director: E.Haj Molla Ali Cartography by: J.Ghaemi Cartography Director by: M.Haddadan"