اژدهاتو_2_2_5663_محور چین

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۴

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

"Map Name:Ezhdehatu // Sheet No. 5663-2-SE Geology by: Kh.Baharfirouzi Paleontology by: Z.Sohrabi, F.Vakil, T.Mohtat, M.N.Bahrammanesh, B.Farahhani Petrography by: F.Helmi, M.Haghnazar Stratigraphy Advisor: A.Shahidi, A.R.Karimibavand, M.Hosseini Structural Geology Advisor: H.Nazari, I, H.Karimi Petrology Advisor: A.Jafari Cartography by: M.R.Zabihi Cartography Director by: M.Haddadan"