فنوج

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۶ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مک کال ، هوبر
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل بشاگرد، کوه گدور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان