خور_2_3_6162_گسل

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۱

مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

"Map Name:Khur // Sheet No. 6162-3-SE Geology by: M.Ghavamabadi, M.Soheili, H.Shahrashoob Remote sensing by: Asadzadeh Supervised by: M.Sedaghat, T.Yousefi GIS by: M.Ghavamabadi Cartography by: M.R.Zabihi Cartography Director by: M.Haddadan"