پیوشک

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۸.۵ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی

مبلغ ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان