سرخس

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افشار
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس خانگیران، تاقدیس چهچهه

مبلغ ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

کلید واژه ها: خراسان جنوبىخراسان رضوىخراسان شمالى