تربت جام

مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد،علوی نائینی، بهروزی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سفید، کوه دوشاخ، کوه میرامیر

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى