شاهرخت

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، بهروزی، Christmann، Vaslet، Guillo
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه نمک زار، کوه بامرود، ...

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى