گزیک

مقیاس 1:250000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، Guillou، Vaslet ، بهروزی
عناصر و داده های موجود در نقشه رود شاه ولى، رودخانه باغ مرغ، کوه رضا

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى