زابل

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، افتخارنژاد، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه هامون، کوه ملکدون، رود شور،...

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان