دریاچه هامون

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، افتخارنژاد،آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سیاستراگى،رودشور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان