ایرانشهر

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۲۷ تا °۲۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهندی، قریشی،واعظی، هوبر، مهدوی، ارشدی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه بیرگ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان