نیک شهر

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۱.۵
عرض جغرافیایى از °۲۶ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقا نباتی، مهدوی، سهندی، صمدیان ، افتخارنژاد

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان