نره نو

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۱.۵ تا °۶۳
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۹
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان