سراوان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۱.۵ تا °۶۳
عرض جغرافیایى از °۲۷ تا °۲۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخار نژاد ، مک کال
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل دهک ، گسل سراوان، گسل بیرک

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان