پیشین

مقیاس 1:250000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۱.۵ تا °۶۳
عرض جغرافیایى از °۲۶ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان مورگان، مک کال، هوبر
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل جنوب زابل، گسل کنار، گسل بم پشت

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان